Ett nytt regelverk för nyanlända invandrares etablering i arbets- och samhällslivet

Remissvar på DS 2016:35, 25 november 2016

Diskrimineringsombudsmannen har utifrån sitt uppdrag inga synpunkter på förslagen i remissen.

Beslut i detta ärende (LED 2016/343) har fattats av enhetschefen Lovisa Strömberg efter utredning och förslag från utredaren Patrik Edgren.

Lovisa Strömberg, chef för utvecklingsenheten

Patrik Edgren, utredare