Ett nytt ersättningssystem för mottagandet av ensamkommande barn och unga

Remissvar på A2016/01307/I, 24 augusti 2016

Diskrimineringsombudsmannen (DO) har anmodats att yttra sig över ovanstående promemoria.

DO avgränsar sina yttranden till sådana frågor som kan ha relevans för DO:s verksamhetsområde. DO kan konstatera att det i promemorian saknas en övergripande konsekvensanalys av förslagen ur ett diskrimineringsperspektiv. DO kan därför utifrån myndighetens uppdrag och ansvarsområde inte ta ställning till de förslag som presenteras.

Beslut i detta ärende har fattats av chefen för Utvecklingsenheten Lovisa Strömberg efter utredning och förslag från utredaren Ulrika Bertilsson.

Lovisa Strömberg, chef för utvecklingsenheten

Ulrika Bertilsson, utredare