En stadieindelad timplan i grundskolan och närliggande frågor

Remissvar på U2016/03475/S, 23 november 2016

Diskrimineringsombudsmannen (DO) har anmodats yttra sig över ovanstående promemoria.

DO ställer sig i huvudsak bakom förslagen i promemorian. DO vill dock framföra en synpunkt med anledning av förslaget om minskad tid för elevens val.
I promemorian föreslås att undervisningstid för elevens val minskas till förmån för annan undervisning.

Det framgår av promemorian att den tid med vilken undervisningen ska minska bör ta hänsyn till att huvudmannen som elevens val får erbjuda elever modersmålsundervisning. DO vill betona betydelsen av modersmålsundervisningen och att den minskade undervisningstiden för elevens val inte görs på bekostnad av modersmålsundervisningen och möjligheten att nå dess kunskapskrav.

DO anser därför att den tid med vilken undervisningen föreslås minska ska, inte bör, ta hänsyn till modersmålsundervisning, alternativt i de fall där modersmålsundervisningen faller in under elevens val, på annat sätt säkerställa rätten till modersmål.

Beslut

Beslut i detta ärende (LED 2016/278) har fattats av chefen för Utvecklingsenheten Lovisa Strömberg efter utredning och förslag från föredragande Ulrika Bertilsson. I den slutliga handläggningen har också utredare Carl Lind deltagit.

Lovisa Strömberg, chef för utvecklingsenheten

Ulrika Bertilsson, utredare