En handräckningsbestämmelse i lagen om mottagande av asylsökande

Remissvar på Ju2016/05383/L7, 9 september 2016

Diskrimineringsombudsmannen har inga synpunkter på utkastet till lagrådsremiss.
Beslut i detta ärende har fattats av Rickard Appelberg efter utredning och förslag från Andreas Lindholm.

Rickard Appelberg, enhetschef

Andreas Lindholm, utredare