En funktionshinderpolitik för ett jämlikt och hållbart samhälle

Myndigheten för delaktighets förslag på struktur för genomförande, uppföljning och inriktning inom funktionshinderområdet

Remissvar på 2016/04598/FST, 14 december 2016

Diskrimineringsombudsmannens (DO) yttrande är avgränsat till frågor som berör DO:s verksamhetsområde. DO:s synpunkter begränsar sig därmed till tre områden, angivna i respektive rubrik nedan.

En funktionshinderspolitik med parlamentarisk förankring

Nytt nationellt mål

DO önskar välkomna förslaget av ett nytt övergripande nationellt mål som inte fokuserar på enbart några diskrimineringsgrunder. DO delar Myndigheten för delaktighets (MFD) uppfattning att förslaget öppnar upp för mer långsiktighet i målet likväl som för intersektionella perspektiv.

Beskrivning av inriktning 4 – Icke-diskriminering

DO delar synen på att en tydlig formulering mot diskriminering av personer med funktionsnedsättning är lämpligt i sammanhanget, likväl MFD:s intention att målgruppen inte ska ses som homogen.

En effektiv styrning för ökad integrering

Reviderad förordning 2001:526

DO delar MFD:s analys av tidigare nationella mål i förhållande till de ansvar som ålagts sektorsmyndigheterna i fråga. Att avskaffa sektorsansvaret och istället samla bestämmelserna i förordning 2001:526 menar också DO är en välkommen lösning.

DO välkomnar att flera betydande myndigheter som är centrala i genomförandet av funktionshinderspolitiken får tydligare ansvar gentemot medborgarna. Dock skulle DO vilja trycka på behovet av att ytterligare utreda konsekvenserna av de föreslagna kraven på aktivitetsplan i relation till de nya kraven på myndigheterna som arbetsgivare i och med de ändringar i diskrimineringslagen (2008:567) vad avser kraven på aktiva åtgärder som träder i kraft den 1 januari 2017. Vidare bör också kravet på aktivitetsplan förhålla sig till 2 kap. 17§ diskrimineringslagens förbud mot diskriminering när offentligt anställda möter allmänheten. En aktivitetsplan vid sidan om kraven på aktiva åtgärder skulle i teorin kunna innebära just en dubbelhet och ökad osäkerhet i att ha flera liknande bestämmelser, när strävan egentligen är att göra regelverket mer stringent och tydligt.

Beslut

Beslut i detta ärende (LED 2016/347) har fattats av Agneta Broberg efter utredning och förslag från Olle Andersson Brynja. I den slutliga handläggningen har också chefen för utvecklingsenheten, Lovisa Strömberg, deltagit.

Agneta Broberg
Diskrimineringsombudsman

Olle Andersson Brynja
Utredare