En försöksverksamhet med betyg från årskurs 4

Remissvar på U2016/02376/S, 29 augusti 2016

Diskrimineringsombudsmannen (DO) har anmodats yttra sig över ovanstående promemoria.

I promemorian En bättre skolstart för alla: bedömning och betyg för progression i lärandet föreslogs införande av betyg från årskurs 4. I DO:s yttrande påtalade myndigheten då att det saknades underlag för att kunna göra en bedömning av förslaget. Bland annat efterfrågade DO en utvärdering av införandet av betygsättning från årskurs 6 som skedde i samband med ikraftträdandet av skollagen (2010:800) samt en fördjupad sammanställning av forskningsläget.

DO är medveten om att det förslag som presenteras i förevarande promemorian avser försöksverksamhet och bygger på frivillighet men DO:s bedömning att det saknas underlag kvarstår. Detta gör att DO inte kan ta ställning till förslaget som nu remitterats.

Beslut

Beslut i detta ärende (LED 2016/174) har fattats av chefen för utvecklingsenheten Lovisa Strömberg efter utredning och förslag från utredaren Ulrika Bertilsson.

Lovisa Strömberg, chef för utvecklingsenheten

Ulrika Bertilsson, utredare