Digitaliseringens transformerade kraft – vägval för framtiden

Diarienummer LED 2016/70

Remissvar på SOU 2015:91 , 10 maj 2016

Diskrimineringsombudsmannen (DO) lämnar följande yttrande avseende ovanstående delbetänkande. DO begränsar sig till att lämna synpunkter som berör diskrimineringsområdet.

Sammanfattning

DO saknar ett funktionshinderperspektiv i betänkandet och efterfrågar att förslagen ska ta sin utgångspunkt i ett rättighetsperspektiv i enlighet med FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.
För närvarande behandlas Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning, regler och administrativa åtgärder avseende tillgänglighetskrav för produkter och tjänster (KOM) 2015 615 final. Förslaget syftar till en harmonisering av rätten till tillgänglighet inom en rad områden, varav ett rör e- och webbtjänster. Konsekvenser av ett eventuellt införlivande av direktivet liksom eventuella andra kommande förslag och förändringar i funktionshinderspolitiken bör tas i beaktande i den fortsatta beredningen av betänkandet.

Särskilt avseende uppdrag till Myndigheten för delaktighet med flera

DO är positiv till förslaget att Upphandlingsmyndigheten i samverkan med Myndigheten för delaktighet och Post- och telestyrelsen utformar stöd för att underlätta för upphandlande enheter att följa kraven på tillgänglighet.
Beslut i detta ärende har fattats av Lovisa Strömberg efter utredning och förslag från Olle Andersson Brynja.

Lovisa Strömberg, chef för utvecklingsenheten

Olle Andersson Brynja, utredare