Begränsningar i föräldrapenningen för föräldrar som kommer till Sverige med barn samt promemoria om förslag till ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

Remissvar på SOU 2016:73, 21 december 2016

Diskrimineringsombudsmannen (DO) har anmodats att yttra sig över ovanstående delbetänkande. DO:s yttrande är avgränsat till frågor som rör DO:s verksamhetsområde. DO har givet detta följande synpunkter.

Utredningen presenterar två förslag till begränsningsregel för föräldrar som kommer till Sverige med barn. Det ena förslaget är en särregel för föräldrar som kommer till Sverige med barn och det andra förslaget är en generell begränsningsregel som föreslås gälla för alla föräldrar med barn.

Utredningen framför i delbetänkandet att det finns flera fördelar med en generell regel jämfört med en särregel, däribland att det inte skulle föreligga någon risk för diskriminering som har samband med etnisk tillhörighet, att de rättsliga problem som utredningen uppmärksammar vad gäller den EU-rättsliga likabehandlingsprincipen skulle kunna undvikas, samt att regelverket skulle vara lättare och mer överskådligt om det inte tyngs med särregler som enbart gäller för vissa grupper av försäkrade.

DO delar utredningens uppfattning och vill i sammanhanget betona att det bör iakttas stor försiktighet med att införa särregler som riskerar att få indirekt diskriminerande effekter genom att särskilt missgynna till exempel personer med en viss etnisk tillhörighet.   

I betänkandet konstaterar utredningen att mycket talar för att en begränsning av rätten till föräldrapenning inte är förenligt med likabehandlingsprincipen i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 883/2004 av dem 24 april 2004 om samordning av de sociala trygghetssystemen. Begränsningsregeln bedöms därför inte kunna upprätthållas för den personkrets som omfattas av förordningen.

Det kan mot denna bakgrund finnas skäl att framhålla att Diskrimineringsombudsmannens verksamhetsområde inte innefattar det EU-rättsliga – i rätten till fri rörlighet grundande – förbudet mot diskriminering på grund av nationalitet. DO avstår därför från att yttra sig beträffande utredningens bedömningar och slutsatser i denna del.

I betänkandet behandlas vidare frågan om den föreslagna begränsningsregeln står i överensstämmelse med förbudet mot diskriminering som har samband med etnisk tillhörighet. DO instämmer i alla väsentligheter i de bedömningar och slutsatser som redovisas i utredningens diskrimineringsrättsliga analys, och delar alltså utredningens uppfattning att den föreslagna begränsningsregeln inte kan anses utgöra vare sig direkt eller indirekt diskriminering som har samband med etnisk tillhörighet.

I likhet med utredningen anser DO att det i sammanhanget är väsentligt att framhålla att det faktum att någon är född i ett annat land än Sverige inte utgör en legitim utgångspunkt för en begränsning av tillgången till en förmån. Som konstateras i betänkandet skulle alltså en begränsning av möjligheten att använda föräldrapenning utifrån kriteriet att någon är ”utrikes född” inte vara förenligt med förbudet mot diskriminering som har samband med etnisk tillhörighet.

Det finns härutöver anledning att särskilt understryka att det förhållandet att en bestämmelse innehåller ett neutralt utformat kriterium inte med nödvändighet innebär att missgynnande beslut som fattas i enlighet med kriteriet är att bedöma i förhållande till förbudet mot indirekt diskriminering. En bedömning måste först göras om etniska överväganden i kausal mening kan sägas ha legat till grund för de beslut som fattas med stöd av regeln. Om så är fallet står åtgärden i strid mot förbudet mot direkt diskriminering och kan därmed inte rättfärdigas (se EU-domstolens dom den 16 juli 2015 i mål C‑83/14, CHEZ RB, EU:C:2015:480, punkt 91; jfr regeringens uttalanden i prop. 2015/16:184 s. 15).

Mot bakgrund av de skäl som utredningen lagt till grund för sitt förslag till begränsningsregel saknas det enligt DO anledning att anse att etniska överväganden i denna mening ligger till grund för det nu aktuella förslaget.

DO vill avslutningsvis påtala vikten av att följa upp de effekter förslaget om begräsningar i föräldrapenningen får.

Beslut

Beslut i detta ärende (LED 2016/397) har fattats av Diskrimineringsombudsmannen Agneta Broberg efter utredning och förslag från utredaren Ulrika Bertilsson. I den slutliga handläggningen har enhetscheferna Lovisa Strömberg och Martin Mörk samt experten Mattias Falk deltagit.

Agneta Broberg, diskrimineringsombudsman                                         

Ulrika Bertilsson, utredare