Ändringar i fråga om sysselsättning för asylsökande och kommunplacering av ensamkommande barn

Remissvar på Ds 2016:21, 11 juli 2016

Diskrimineringsombudsmannen (DO) har anmodats att yttra sig över ovanstående promemoria. DO avgränsar sina yttranden till sådana frågor som kan ha relevans för myndighetens verksamhetsområde. Mot denna bakgrund har DO inga synpunkter på de förslag som presenteras i promemorian.

Beslut

Beslut i detta ärende har fattats av stf. diskrimineringsombudsmannen Martin Mörk efter utredning och förslag från juristen Mira Hjelm Östh.

Martin Mörk, stf. diskrimineringsombudsman

Den remitterade utredningen