Allmänna råd med kommentarer om utbildning på sjukhus eller institution knuten till sjukhus

Diarienummer LED 2016/117

Remissvar på 2015:1375, 28 april 2016

Diskrimineringsombudsmannen (DO) har anmodats att yttra sig över ovanstående förslag. DO avgränsar sina yttranden till sådana frågor som kan ha relevans för DO:s verksamhetsområde.

DO har noterat att det i konsekvensutredningen till de allmänna råden med kommentarer om utbildning på sjukhus eller institution knuten till sjukhus har angetts att det har tagits hänsyn till frågor som rör mänskliga rättigheter och icke-diskriminering. Av konsekvensutredningen och av förslagen till de allmänna råden framgår det dock inte på vilket sätt.

DO har också noterat att det i förslagen till de allmänna råden omnämns huvudmäns skyldighet i enlighet med skollagen (2010:800) avseende kränkande behandling. DO vill i sammanhanget påminna också om utbildningsanordnares skyldigheter att säkerställa alla elevers rätt till utbildning fri från diskriminering i enlighet med diskrimineringslagen (2008:567).

Beslut i detta ärende har fattats av chefen för Utvecklingsenheten Lovisa Strömberg efter utredning och förslag från utredaren Ulrika Bertilsson.

Lovisa Strömberg, chef för utvecklingsenheten

Ulrika Bertilsson, utredare