Åldersbedömning tidigare i asylprocessen

Remissvar på Ds 2016:37, 9 november 2016

DO kan konstatera att konsekvensanalysen i promemorian är otillräcklig ur ett rättighets- och diskrimineringsperspektiv.

Eftersom en uppskrivning i ålder kommer att få långtgående konsekvenser för berörda personers rättigheter efterfrågar DO en analys av de eventuella risker som kan finnas för felbedömningar samt hur denna eventuella risk ska motverkas och principen om "benefit of the doubt" säkerställas i praktiken. Då en sådan analys saknas i promemorian är det enligt DO:s uppfattning svårt att överblicka förslagens konsekvenser vad gäller risken för diskriminering.

DO vill också uppmärksamma att systematiska röntgenundersökningar riskerar att innebära att det kan komma att upprättas personregister där röntgenbilder på individers skelett och individers etniska tillhörighet kopplas samman. Det finns anledning att reflektera över att detta kan väcka tankar på biologiska undersökningar genomförda av svenska myndigheter genom historien. I sammanhanget är det också värt att poängtera vikten av att de data som upprättas inte används i andra syften än just medicinsk åldersbedömning.

Beslut

Beslut i detta ärende (LED 2016/314) har fattats av Diskrimineringsombudsmannen Agneta Broberg efter utredning och förslag från Maria Stensson. I den slutliga handläggningen har också utredaren Ulrika Bertilsson samt enhetscheferna Rickard Appelberg och Lovisa Strömberg deltagit.

Agneta Broberg
Diskrimineringsombudsman

Den remitterade utredningen