Kursplanen för nationella minoritetsspråk i grundsärskolan

Diarienummer LED 2015/145 handling 2

Remissvar 24 maj 2015

Diskrimineringsombudsmannen (DO) har anmodats att yttra sig över ovanstående remiss.

DO har inga synpunkter på utformningen av kursplanen. DO vill däremot ta tillfället i akt och påtala vikten av att säkerställa lärarförsörjningen i finska, jiddisch, meänkieli, romani chib och samiska samt att höja statusen på såväl ämnet modersmål som på modersmålsläraryrket i enlighet med vad DO tidigare framfört i bland annat myndighetens yttrande över Högskoleverkets rapport Lärarförsörjningen för de nationella minoriteterna – hur kan den tryggas? (Rapport 2011:14R), LED 2012/26.

Beslut i detta ärende har fattats av chefen för Utvecklingsenheten Lovisa Strömberg efter utredning och förslag från utredare Ulrika Bertilsson.

Lovisa Strömberg
Chef för Utvecklingsenheten

Ulrika Bertilsson
Utredare