Ytterligare en månad inom föräldrapenningen reserveras för vardera föräldern

Diarienummer LED 2015/47

Remissvar på Ds 2015:8, 31 mars 2015

Diskrimineringsombudsmannen (DO) avger följande yttrande över ovanstående departementspromemoria.

DO välkomnar förslag som främjar ökad jämställdhet mellan kvinnor och män. En jämn fördelning av föräldrapenninguttaget är bra utifrån ett jämställdhetsperspektiv, då det främjar jämställdheten på arbetsmarknaden och bidrar till att båda föräldrarna på lika villkor har möjlighet att kombinera barn och förvärvsarbete. En jämn fördelning är också bra utifrån ett barnperspektiv då barnet ges möjlighet till en nära och god relation till sina föräldrar/vårdnadshavare.

Därför stöder DO förslaget om att reservera ytterligare en månad i föräldrapenningen för vardera vårdnadshavaren.

DO se också fram emot fler reformer för att uppnå ett jämställt uttag av föräldrapenningen. I denna strävan kan olika typer av åtgärder prövas, men det går att konstatera att av de reformer som hittills genomförts är reserverade månader det som haft någon effekt på fördelningen av föräldrapenningdagarna mellan kvinnor och män.

DO vill poängtera att föräldraförsäkringen ska vara neutral i förhållande till vilken samlevnadsform vårdnadshavarna väljer. Barn kan leva i en mängd olika familjekonstellationer med en, två eller flera föräldrar som är beredda att ta ansvar för och del i vården av barnet. DO välkomnar därför att det i departementspromemorian anges att regeringen avser se över möjligheterna att underlätta för olika familjer att använda föräldraförsäkringen i budgetpropositionen för 2015.

Beslut i detta ärende har fattats av Lovisa Strömberg efter utredning och förslag från Mats Johansson.

Lovisa Strömberg
Chef Utvecklingsenheten

Mats Johansson
Utredare

Ytterligare en månad inom föräldrapenningen reserveras för vardera föräldern (Ds 2015:8) på regeringens webbplats