Universitets- och högskolerådets föreskrifter om högskoleprovet

Diarienummer LED 2015/124

Remissvar 13 april 2015

Sammanfattning

Diskrimineringsombudsmannen (DO) stödjer i stort förslagen till ny föreskrift, men vill i samband med detta lämna nedanstående kommentarer. DO:s remissvar är avgränsat till frågor som kan ha relevans för DO:s verksamhetsområde.

Anpassning av högskoleprovet

DO anser att skrivningen om synhjälpmedel i 7 § riskerar att exkludera personer med andra funktionsnedsättningar, som exempelvis är i behov hjälpmedel såsom hörapparater, hörselslingor, armproteser. En vidare formulering vore lämpligare i detta avseende.

Datum för högskoleprovet

Enligt 16 § bör högskoleprovet i första hand förläggas till en lördag. I en hemställan till Högskoleverket från judiska rådet 2009 (dnr 298409) ansågs valet av provdag exkludera personer med judisk-ortodox övertygelse.

Enligt Regeringsformen 1 kap 2 § ska den offentliga makten utövas med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans frihet och värdighet. Mot denna bakgrund och i diskrimineringslagstiftningens anda vore det önskvärt att finna en lösning som säkerställer att alla oavsett religiös övertygelse ges möjlighet att genomföra provet.

Anmälan och avgiften till högskoleprovet

Skrivningen i 19 § om rätten att endast delta i provet i den skrivsal som anges i kallelsen riskerar att skapa problem för vissa personer med funktionsnedsättningar. Det är DO:s uppfattning att en person som av tillgänglighetsskäl inte kan genomföra provet i anvisad bör kunna beredas en alternativ lokal för provets genomförande.

Vidta förberedelser inför högskoleprovet

I paragraf 30 § anges några av de förutsättningar som krävs för att provet ska kunna genomföras i lokalen. DO anser att föreskriften bör utformas på ett sådant sätt att samtliga provdeltagare kan erbjudas tillgängliga lokaler.

Rutiner för provgenomförande

Enligt 31 § ska högskolan ha rutiner så att provdeltagarna genomför provet på ett likvärdigt sätt. DO anser att det av rutinerna bör framgå att tillgängligheten ska beaktas för att ge alla provdeltagare likvärdiga förutsättningar.

Tillåtna hjälpmedel

Fyra hjälpmedel som anses tillåtna anges i 34 §. DO anser att skrivningen i paragrafen riskerar att begränsa möjligheterna för provdeltagare i behov av andra hjälpmedel. Provdeltagare som kan uppvisa särskilt intyg bör kunna ges möjlighet att även använda andra hjälpmedel.

Beslut i detta ärende har fattats av Lovisa Strömberg efter utredning och förslag från Patrik Edgren.

Lovisa Strömberg
Chef för Utvecklingsenheten

Patrik Edgren
Utredare