Tillsyn över polisen och Kriminalvården

Diarienummer LED 2015/239

Remissvar på SOU 2015:57, 6 oktober 2015

Diskrimineringsombudsmannen (DO) tillstyrker fortsatt förslaget att inrätta en fristående tillsynsmyndighet för polisen och Kriminalvården. Utifrån myndighetens uppdrag avgränsar DO sitt yttrande till följande synpunkter.

Mot bakgrund av att den föreslagna tillsynen främst ska avse regelefterlevnad i förhållande till bland annat Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna (Europakonventionen) är det angeläget att säkerställa att tillsynen i praktiken även kommer att omfatta det diskrimineringsförbud som följer av artikel 14 Europakonventionen.
Det förhållande att detta förbud förhåller sig accessoriskt till andra kränkningar innebär nämligen en risk att tillsynen endast kommer att omfatta huvudkränkningen, bland annat på grund av de särskilda svårigheter som en utredning av diskriminering innebär. I ljuset av denna risk och eftersom förekomsten av diskriminering i sig torde öka risken för andra rättighetskränkningar i verksamheten, framstår det som motiverat att i författningstext eller på annat sätt framhålla vikten av ett diskrimineringsperspektiv i tillsynen. Ett sådant förtydligande framstår också som motiverat från den enskildes synpunkt. Även en lindrigare form av överträdelse som innefattar diskriminering kan för den enskilde utgöra en allvarlig kränkning och permanent skada förtroendet för de rättsvårdande myndigheterna.

Därutöver delar DO utredningens bedömning att barnperspektivet är viktigt. I betänkandet anförs att det bör regleras att tillsynsmyndigheten vid handläggningen av klagomål särskilt ska beakta frihetsberövade barns behov. Det är angeläget att säkerställa att en sådan reglering får en reell innebörd och konkret återspeglas i tillsynsmyndighetens arbete i form av faktisk tillsyn, riskanalyser och personalkompetens. Särskilda resurser kan komma att krävas för denna del av tillsynsmyndighetens arbete.

Beslut i detta ärende har fattats av diskrimineringsombudsmannen Agneta Broberg efter utredning och förslag från juristen Linnea Sigeman. I den slutliga handläggningen har också enhetscheferna Rickard Appelberg och Martin Mörk deltagit.

Agneta Broberg
Diskrimineringsombudsman

Linnea Sigeman
Jurist