Straffrättsliga åtgärder mot terrorismresor

Diarienummer LED 2015/240

Remissvar på SOU 2015:63, 25 september 2015

Diskrimineringsombudsmannen (DO) har anmodats att yttra sig över ovanstående utredning. DO begränsar sitt yttrande till sådana frågor som kan ha relevans utifrån diskrimineringsperspektiv.

DO saknar i utredningen en analys utifrån ett diskrimineringsperspektiv av de förslag som lämnas och vill peka på följande.

Fokus i utredningen har varit terrorism i form av islamistisk extremism.

DO är av uppfattningen att framförallt muslimer och förmodade muslimer men även andra grupper med olika etnisk tillhörighet kan riskera att stigmatiseras särskilt då utredningen som ligger till grund för aktuella lagförslag enbart fokuserar på islamistisk extremism och önskar att en konsekvensanalys närmare hade berört dessa risker.

Ett exempel som illustrerar risken för stigmatisering och diskriminering är det ärende som DO utredde (OMED 2006/1444) och som rörde två män som inte fick skicka respektive ta emot pengar via finansserviceföretaget Western Union eftersom deras muslimska namn förväxlades med namn på internationella sanktionslistor. DO stämde företaget i domstol och Stockholms Tingsrätt fann att det utgjorde indirekt diskriminering när männen inte fick sätta in pengar.

Beslut i detta ärende har fattats av enhetschef Rickard Appelberg efter utredning och förslag från jurist Anna Werner, i den slutliga handläggningen har även utredare Ammar Makboul deltagit.

Rickard Appelberg
Enhetschef rättsenheten samhällsliv och utbildning

Anna Werner
 Jurist