Skolverkets allmänna råd om utbildning för nyanlända elever

Diarienummer LED 2015/358

Remissvar på Skolverkets diarienummer 6.1.2-2015:597, 25 november 2015
Diskrimineringsombudsmannen (DO) har anmodats att yttra sig över ovanstående förslag. DO avgränsar sina yttranden till sådana frågor som kan ha relevans för DO:s verksamhetsområde. DO har givet detta inga synpunkter på Skolverkets utformning av förslag till allmänna råd med kommentarer om utbildning för nyanlända elever.
 
DO har dock några synpunkter av övergripande karaktär. För att säkerställa rätten till likvärdig utbildning för alla barn och elever instämmer DO i förslaget att om det uppmärksammas signaler om att eleven kan vara i behov av särskilt stöd ska det då skyndsamt utredas.
 
DO vill i sammanhanget även betona vikten av att huvudmän verkar för att säkerställa rätten till modersmålsundervisning och att elever får visa sina kunskaper på sitt starkaste språk. DO välkomnar också att Skolverket haft samråd med olika grupper som arbetar med utbildning för nyanlända elever. Det framgår dock inte  huruvida samråd skett med civila samhället.
 

Beslut i detta ärende har fattats av Diskrimineringsombudsman Agneta Broberg efter utredning och förslag från utredare Ulrika Bertilsson. I den slutliga handläggningen har också chefen för Utvecklingsenheten Lovisa Strömberg deltagit.

Agneta Broberg
Diskrimineringsombudsman

Ulrika Bertilsson
Utredare