Skärpta åtgärder mot missbruk av tidsbegränsade anställningar

Diarienummer LED 2015/195

Remissvar på Ds 2015:29, 30 juli 2015

Diskrimineringsombudsmannen (DO) har anmodats att yttra sig över ovanstående promemoria. DO avgränsar sina yttranden till sådana frågor som kan ha relevans för DO:s verksamhetsområde.

När det gäller arbetstagare som fyllt 67 år anges i promemorian att en nackdel med den nuvarande regleringen är att den kan skapa osäkerhet om huruvida sådana personer kan anställas i allmän visstidsanställning, vikariat eller säsongsanställning, liksom om de omfattas av omvandlingsreglerna i de fall de faktiskt är anställda i allmän visstidsanställning eller i vikariat och tvåårsgränserna överskrids. I promemorian föreslås därför att anställningar av personer som fyllt 67 år slopas som en särskild typ av visstidsanställningar, och att personer tillhöriga denna kategori uttryckligen undantas från omvandlingsreglernas tillämpningsområde. Syftet med denna förändring sägs vara att göra regleringen "tydligare".

I den mån promemorians förslag i denna del innebär en materiell förändring i förhållande till vad som idag gäller finns det enligt DO:s mening anledning att uppmärksamma det s.k. arbetslivsdirektivets1 bestämmelser, och då särskilt det undantag för befogad särbehandling på grund av ålder som återfinns i direktivets artikel 6. Enligt denna bestämmelse får medlemsstaterna föreskriva att särbehandling på grund av ålder inte ska utgöra diskriminering om särbehandlingen på ett objektivt och rimligt sätt inom ramen för nationell rätt kan motiveras av ett berättigat mål som rör särskilt sysselsättningspolitik, arbetsmarknad och yrkesutbildning, och sätten för att genomföra detta syfte är lämpliga och nödvändiga.

Av diskrimineringslagens förarbeten2 framgår att den idag gällande regleringen av möjligheten att träffa avtal om tidsbegränsad anställning när en arbetstagare har fyllt 67 år har ansetts utgöra en sådan befogad särbehandling på grund av ålder som omfattas av undantagsbestämmelsens tillämpningsområde. Mot bakgrund av den förändring av reglerna som nu föreslås finns det enligt DO:s mening anledning att under ärendets fortsatta beredning på motsvarande sätt redovisa vilka bedömningar som görs i detta avseende.

Beslut i detta ärende har fattats av tillförordnad chef för Rättsenhet arbetsliv Rickard Appelberg efter utredning och förslag från juristen Ingela Ekman.

Rickard Appelberg
Tillförordnad chef för Rättsenhet arbetsliv

Ingela Ekman
Jurist

(1) Rådets direktiv 2000/78/EG av den 27 november 2000 om inrättande av en allmän ram för likabehandling i arbetslivet.

(2) Se Prop 2007/08:95 s. 182 ff och SOU 2006:22, del 1, s. 434 f.