Skapa tilltro – Generell tillsyn, enskildas klagomål och det allmänna ombudet inom socialförsäkringen

Diarienummer LED 2015/242

Remissvar på SOU 2015:46, 14 oktober 2015

Diskrimineringsombudsmannen (DO) avgränsar yttrandet till frågor av relevans utifrån myndighetens verksamhetsområde.

DO ställer sig generellt sett positiv till utredningens förslag om ett utökat tillsynsuppdrag för Inspektionen för Socialförsäkringen. Samtidigt är det en brist att den konsekvensanalys som utredningen gjort endast har utgått ifrån kön och etnisk tillhörighet. DO efterfrågar en bredare konsekvensanalys omfattande samtliga diskrimineringsgrunder.

I utredningen diskuteras, sid. 337, om den föreslagna klagomålshanteringen skulle kunna ges i uppdrag att tillämpa likabehandlingsperspektivet på sin klagomålshantering. DO erinrar om att det allmänna genom 1 kap. 2 § regeringsformen redan har i uppdrag att verka för alla människors delaktighet och jämlikhet i samhället samt att motverka diskriminering. Behovet av ett särskilt formulerat uppdrag om likabehandling kan därför ifrågasättas.

Beslut i detta ärende har fattats av Agneta Broberg. I den slutliga handläggningen har också enhetscheferna Rickard Appelberg och Martin Mörk samt utredaren Carolina Stiwenius (föredragande) deltagit.

Agneta Broberg
Diskrimineringsombudsman

Carolina Stiwenius
Utredare