Farokonventionen − Europarådets ramkonvention om kulturarvets samhälleliga värde

Diarienummer: LED 2015/88

Remissvar på Riksantikvarieämbetets rapport, 12 juni 2015

Diskrimineringsombudsmannens (DO) remissvar är avgränsat till frågor som kan ha relevans för DO:s verksamhetsområde.

DO saknar i rapporten en beskrivning och konsekvensanalys som utifrån ett diskriminerings- och rättighetsperspektiv analyserar följderna av en anslutning till Farokonventionen.

I rapporten slås fast att Farokonventionen har ett rättighetsperspektiv. DO menar dock att rapporten inte i tillräcklig utsträckning har analyserat Farokonventionen i förhållande till relevanta internationella konventioner och deklarationer om mänskliga rättigheter. Visserligen redogörs det i rapporten för att det utifrån ett rättighetsperspektiv går att anlägga olika perspektiv på kulturbegreppet. DO saknar dock en analys av hur den syn på rätten till kultur och på kulturbegreppet som Farokonventionen ger uttryck för kan få betydelse för och förhåller sig till individers, minoriteters och urfolks mänskliga rättigheter så som dessa rättigheter uttrycks i de konventioner om mänskliga rättigheter som Sverige ratificerat. Exempelvis ställer sig DO frågande till grunden för och innebörden av Riksantikvarieämbetets slutsats att en positiv konsekvens med en ratificering av Farokonventionen vore att "...[k]onventionen kan bidra till ett alternativt synsätt till förekommande särlagstiftning så som det exempelvis kommer till uttryck i Europarådets andra ramkonvention om skydd av nationella minoriteter."

DO vill i sammanhanget även passa på att lyfta att det av rapporten inte framgår huruvida Riksantikvarieämbetets analys, i de delar den berör nationella minoriteter, är förankrad bland och framtagen i dialog med minoriteterna i enlighet med bestämmelserna om samråd i lag (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk.

DO har mot bakgrund av ovanstående svårt att utifrån ett diskrimineringsperspektiv lämna ytterligare synpunkter på förslaget.

Beslut i detta ärende har fattats av chefen för Utvecklingsenheten Lovisa Strömberg, efter utredning och förslag från utredaren Björn Brodin

Lovisa Strömberg
Chef Utvecklingsenheten

Björn Brodin
Utredare