Rektorn och styrkedjan

Diarienummer LED 2015/212

Remissvar på SOU 2015:22, 2 juli 2015

Diskrimineringsombudsmannens (DO) remissvar är avgränsat till frågor som kan ha relevans för DO:s verksamhetsområde.

DO välkomnar regeringens initiativ att se över rektorernas arbetssituation och utreda hur den kan förändras för att öka förutsättningarna förbättrade elevresultat i skolan.

En förutsättning för att nå goda elevresultat i skolan är en skolmiljö fri från diskriminering och trakasserier. Enligt diskrimineringslagen har utbildningsanordnare för verksamheter som omfattas av skollagen ett ansvar för att barn och elever inte diskrimineras i skolan. De ansvarar också för att skolorna bedriver ett målinriktat arbete för att aktivt främja barns och elevers lika rättigheter och möjligheter och för att förebygga och förhindra trakasserier och sexuella trakasserier. För att diskrimineringslagen ska kunna fungera som ett effektivt verktyg för att främja elevernas lika rättigheter och möjligheter och motverka diskriminering behöver det finnas en välfungerande samverkan med en tydlig ansvarsstruktur mellan huvudmannen, huvudmannens förvaltning, rektorerna, skolpersonal och även med eleverna. DO har i en studie uppmärksammat ett antal utmaningar för att få till stånd en sådan samverkan. Utmaningar som bland annat handlar om att utveckla arbetssätt för hur huvudmännen aktivt kan stödja och följa upp det arbete som planeras och genomförs i skolorna1. DO ser därför positivt på att de förslag som lämnas i betänkandet sätter fokus på att stärka skolans styrkedja.

DO konstaterar dock att skolans uppdrag och arbete enligt diskrimineringslagen i utredningen enbart behandlas perifert. DO har därför svårt att utifrån myndighetens uppdrag och ansvarsområde bedöma och ta ställning till det handlingsprogram som presenteras i betänkandet. DO vill därför i sammanhanget påtala vikten av att utbildningsanordnares uppdrag och arbete enligt diskrimineringslagen på ett tydligt sätt lyfts fram i de olika utbildningssatsningar som ingår i handlingsprogrammet.

Det framgår inte i betänkandet om och på vilket sätt det inom ramen för utredningen har skett samråd med elevrepresentanter. DO anser att det hade varit av stort värde att ta del av elevers synpunkter på hur skolans arbete och organisering kan stärkas för att förbättra deras skolresultat.

Beslut i detta ärende har fattats av chefen för Utvecklingsenheten Lovisa Strömberg efter utredning och förslag från utredare Magdalena Sievers.

Lovisa Strömberg
Chef för utvecklingsenheten

Magdalena Sievers
Utredare

(1) Från plan till praktik – en studie om förutsättningar och utmaningar i arbetet för lika rättigheter och möjligheter, DO rapport 2014:3

Regeringens utredning