Presstödsnämndens förslag om utvecklingsstöd till tryckta allmänna dagstidningar

Diarienummer LED 2015/196

Remissvar på KU/2015/1558/MF, 12 juni 2015

Diskrimineringsombudsmannen (DO) har erhållit en remiss med begäran om att lämna synpunkter på ovanstående utredning. DO avgränsar sitt yttrande till sådana frågor som har relevans för myndighetens verksamhetsområde.

DO välkomnar att en högre andel utvecklingsstöd görs möjlig för insatser med särskild betydelse för nationella minoriteter samt barn och unga. Tillgången till nyheter är central ur ett demokratiskt perspektiv.

Dock saknar DO en analys kring möjligheterna att använda en formulering som öppnar upp för fler områden, likt den danska förordningen för mediestöd som även innefattar andra grupper, till exempel personer med funktionsnedsättning.

När det kommer till tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning inom webb och media så löper den tekniska utvecklingen på snabbt även där. Mot bakgrund av detta borde dagens presstödsregler än mer kunna bidra till förändring mot ett mer tillgängligt medielandskap för personer med funktionsnedsättning. Att tidigt lyfta in ett tillgänglighetsperspektiv i alla former av utvecklingsprocesser har tidigare visat sig väsentligt. DO vill därför föreslå att bredda formuleringen i förordningens 6 § till att även gälla personer med funktionsnedsättning.

Detta kan utan tvekas motiveras på samma sätt som möjligheten att bevilja högre andel utvecklingsstöd för barn och unga - vikten av att ges möjligheten att vara en informerad medborgare som har förutsättningar att ta ställning i olika samhällsfrågor. Tillgången till nyheter är, som utredningen också konstaterar, central ur ett demokratiskt perspektiv.

Beslut i detta ärende har fattats av Christina Johnsson efter utredning och förslag från Olle Andersson Brynja.

Christina Johnsson
Chef för analysenheten

Olle Andersson Brynja
Utredare