Översyn av lagen om bostadsanpassningsbidrag med mera

Diarienummer LED 2015/201

Remissvar på Boverkets Rapport 2014:38, 16 september 2015

Diskrimineringsombudsmannen (DO) har erhållit en remiss med begäran om att lämna synpunkter på ovanstående rapport. DO har inget specifikt att invända mot innehållet utan välkomnar rapportens förslag.

Beslut i detta ärende har fattats av Christina Johnsson efter utredning och förslag från Olle Andersson Brynja.

Christina Johnsson
Chef för analysenheten

Olle Andersson Brynja
Utredare