Nya föreskrifter och allmänna råd om statliga myndigheters informationssäkerhet

Diarienummer LED 2015/225

Remissvar på Förslag från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), 7 oktober 2015

Diskrimineringsombudsmannen (DO) har anmodats att yttra sig över ovanstående parlamentariska utredning.

DO välkomnar initiativet att Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap, MSB, har tagit fram förslag på nya föreskrifter och uppdaterar de allmänna råden om statliga myndigheters informationssäkerhetsarbete.

DO uppmanar MSB att se över val av tidpunkt för ikraftträdande av uppdateringar och de nya föreskrifterna med hänsyn till andra utredningar som påverkar de statliga myndigheternas informationssäkerhetsarbete.

DO vill framföra att ett systematiskt informationssäkerhetsarbete är krävande för en organisation ur både resurs- och kompetenshänseende. Inom detta område kan det finnas behov av erfarenhetsbaserat stöd från liknande arbete i statlig förvaltning. DO föreslår att MSB utreder möjligheten att bidra med utökat stöd och samordning, exempelvis i enlighet med förslag i SOU 2015:23.

DO efterfrågar en djupare analys av konsekvenserna av de föreslagna åtgärderna. Vidare anser DO att det explicita kravet på kartläggning av verksamhetsprocesser bör ses över. DO anser att det bör vara den enskilda myndighetens krav och behov som ligger till grund för val av omfattning samt metodik för kartläggning av verksamhetsprocesser.

Beslut i detta ärende har fattats av Nanna Sörling efter utredning och förslag från Maria Huss Landström.

Nanna Sörling
Administrativ Chef

Maria Huss Landström
IT-ansvarig