Moderniserad studiehjälp

Diarienummer LED 2015/132

Remissvar på SOU 2013:52, 24 juni 2015

Diskrimineringsombudsmannens (DO) remissvar är avgränsat till frågor som kan ha relevans för DO:s verksamhetsområde.

Övergripande synpunkter

Att ha fullgjort gymnasieutbildning har stor betydelse för en persons fortsatta liv. DO ser därför positivt på att det görs en översyn av regleringar som påverkar individers möjligheter att fullfölja sina gymnasiestudier.

DO ser positivt på det perspektivskifte som utredningens förslag ger uttryck för i och med att elever med funktionsnedsättning i större utsträckning än i dag föreslås omfattas av det generella studiestödssystemet. DO har noterat att det i utredningen saknas en fördjupad konsekvensanalys av förslagen utifrån ett rättighets- och diskrimineringsperspektiv. DO har därför svårt att utifrån myndighetens uppdrag och ansvarsområde bedöma om och på vilka sätt de föreslagna förändringarna i studiehjälpssystemet kan bidra till att främja allas lika rättigheter och möjligheter och i ökad utsträckning säkerställa rätten till utbildning fri från diskriminering. DO tycker exempelvis inte att utredningens konsekvensanalys fullt ut analyserat om och hur förslagen kommer att bidra till att öka, eller i vart fall inte försämra, elever med funktionsnedsättnings tillgång till lika rättigheter och möjligheter i gymnasieskolan i enlighet med bland annat FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Förslagen avseende ogiltig frånvaro

DO delar utredningens uppfattning om att orsakerna till att elever är frånvarande från skolan är en komplex fråga med flera orsaker. DO vill dock framhålla att en skola fri från kränkningar och diskriminering är en viktig faktor för den enskildes närvaro i skolan. Att skolor inte lyckas få varaktigt stopp på diskriminering och andra kränkningar är enligt DO en av de bakomliggande orsakerna till elevers frånvaro från skolan. I DO:s arbete och i de anmälningar om diskriminering som DO tar emot som rör utbildningsväsendet kan vi se att för elever som upplever sig vara utsatta för olika former av diskriminering kan frånvaro vara en sista utväg för att lösa sin problematiska skolsituation. I fall där kränkningarna pågår under en längre tid finns det även en risk att elever avbryter sina studier helt. DO menar därför att det är av största vikt att skolor exempelvis i sitt likabehandlingsarbete uppmärksammar och utreder om en elevs frånvaro beror på någon form av diskriminering. DO anser inte att utbildningsanordnares/huvudmäns ansvar i enlighet med både diskrimineringslagen (2008:567) och skollagen (2010:800) i tillräckligt hög grad har vägts in i utredningens förslag avseende så kallad ogiltig frånvaro. DO anser därför att det är problematiskt att basera beslut om indragen eller/och förverkad rätt till studiehjälp enkom på kriteriet ogiltig frånvaro.

Vidare föreslår utredningen att det kommer att finnas möjlighet för skolor att inte rapportera in ogiltig frånvaro. Till exempel föreslås att en skola ska kunna välja att inte rapportera en elevs ogiltiga frånvaro om eleven "... till följd av sin funktionsnedsättning inte förstår konsekvenserna av sitt handlade...". Utifrån hur förslaget har formulerats finns det risk att det tolkas som att det är upp till skolan att göra en bedömning av en elevs funktionsförmåga och förmåga att förstå konsekvensen av sitt handlade och sin eventuella frånvaro. Enligt DO finns det en risk att den här typen av bedömningar av elevers funktionsförmåga, eller det som utredningen benämner "fattningsförmåga", kan leda till en kategorisering och stigmatisering av elever som i sin tur kan leda till diskriminering.

Mot bakgrund av ovanstående avstyrker DO därför förslagen som avser ogiltig frånvaro.

Beslut i detta ärende har fattats av chefen för Utvecklingsenheten Lovisa Strömberg efter utredning och förslag från utredare Ulrika Bertilsson.

Lovisa Strömberg
Chef för Utvecklingsenheten

Ulrika Bertilsson
Utredare

Regeringens utredning