Mer trygghet och bättre försäkring

Diarienummer LED 2015/129

Remissvar på SOU 2015:21, 14 augusti 2015

Diskrimineringsombudsmannen (DO) har anmodats att yttra sig över ovanstående parlamentariska utredning. DO begränsar sitt yttrande till sådana frågor som kan ha relevans utifrån diskrimineringsperspektiv.

Utredningen konstaterar att utomeuropeiskt födda och personer med funktionsnedsättning numera utgör majoriteten av dem som är inskrivna vid Arbetsförmedlingen. DO delar bedömningen att det är en bekymmersam utveckling. Det gäller inte minst för personer med begränsad arbetsförmåga till följd av ohälsa, där det kan behövas olika samverkande insatser, dels utifrån behovet av rehabilitering och dels utifrån de svårigheter som finns att komma in på arbetsmarknaden. De förslag som presenteras i utredningen är vagt formulerade och svåra för DO att ta ställning till. DO vill dock understryka behovet av insatser för att vända utvecklingen.

Det är av största vikt att individer ges ett självbestämmande vad gäller Arbetsförmedlingens kontakter med hälso- och sjukvården, om sådana kontakter bedöms bidra till en positiv utveckling.

DO delar utredningens slutsatser att det behövs mer forskning om arbetsmiljörisker med tyngdpunkt på att förbättra kunskapsläget om kvinnors arbetsmiljö och arbetsskador.

DO instämmer även i förslaget om att förebygga osakliga skillnader i beviljandegraden mellan kvinnor och män i arbetsskadeförsäkringen.

Beslut i detta ärende har fattats av enhetschef Rickard Appelberg. I beredningen av ärendet har även jurist Annika Höög och jurist Per Holfve (föredragande) deltagit.

Rickard Appelberg
Enhetschef

Per Holfve
Jurist