Maskeringsförbud vid idrottsarrangemang

Diarienummer LED 2014/441

Remissvar på Ds 2014:44, 9 mars 2015

Diskrimineringsombudsmannen (DO) har anmodats att yttra sig över ovanstående remiss. DO avgränsar sina yttranden till sådana frågor som kan ha relevans för DO:s verksamhetsområde. DO har givet detta inga synpunkter på de förslag som presenteras i departementspromemorian Maskeringsförbud vid idrottsarrangemang (Ds 2014:44).

Beslut i detta ärende har fattats av Anna-Carin Gustafsson Åström efter utredning och förslag från Anna Werner.

Anna-Carin Gustafsson Åström
Enhetschef rättsenheten samhällsliv och utbildning

Anna Werner
Jurist