Kompletterande bestämmelser om upphandling

Diarienummer LED 2015/341

Remissvar på Promemoria Fi2015/04904/UR, 15 december 2015

Diskrimineringsombudsmannen har inga synpunkter på förslagen i promemorian.
Beslut i detta ärende har fattats av enhetschefen Rickard Appelberg efter utredning och förslag från juristen Linnea Sigeman.

Rickard Appelberg
Enhetschef, rättsenhet samhällsliv och utbildningsväsende

Linnea Sigeman
Jurist