Informations- och cybersäkerhet i Sverige

Diarienummer LED 2015/184

Remissvar på SOU 2015:23, 14 september 2015

Diskrimineringsombudsmannen (DO) har anmodats att yttra sig över ovanstående parlamentariska utredning. DO begränsar sitt yttrande till sådana frågor som kan ha relevans utifrån ett diskrimineringsperspektiv.

DO välkomnar initiativet med en gemensam ansats för området. DO ställer sig positiv till gemensam strategi.

DO saknar diskrimineringsperspektivet i betänkandet och vill lyfta fram vikten av att de myndigheter som hanterar personuppgifter har ett systematiskt förhållnings- och arbetssätt som säkerställer att eventuell risk för diskriminering eller etnisk profilering beaktas i all hantering av sådana uppgifter.

Beslut i detta ärende har fattats av Nanna Sörling efter utredning och förslag från Maria Huss Landström.

Nanna Sörling
Administrativ chef

Maria Huss Landström
IT-ansvarig