Inbyggd integritet inom Inspektionen för socialförsäkringen

Diarienummer LED 2014/370

Remissvar på SOU 2014:67, 26 februari 2015

Diskrimineringsombudsmannen (DO) avger följande yttrande över ovanstående betänkande.

DO tillstyrker förslagen i utredningens betänkande men påminner om några aspekter att ta i beaktande vid hanteringen av känsliga personuppgifter.

DO anser att Inspektionen för socialförsäkringen har en viktig funktion att fylla för att motverka diskriminering inom socialförsäkringen. Enligt DO:s erfarenhet är systemtillsyn och analys av data ett betydelsefullt sätt att synliggöra och motverka diskriminering. För detta krävs behandling av känsliga personuppgifter på en aggregerad nivå.

När det gäller Inspektionen för socialförsäkringen ska skyddet för den personliga integriteten vägas mot intresset av behandlingen av känsliga personuppgifter. Att motverka diskriminering har betydelse både utifrån allmänt intresse och individers intresse av en saklig handläggning. DO bedömer att utredningens förslag innebär ett slutet system utan tillgång för obehöriga, vilket talar för en säker och etiskt förankrad hantering av känsliga personuppgifter.

Utsatta grupper har under lång tid kartlagts och registrerats i Sverige. Detta har möjliggjort övergrepp som invandringsförbud, tvångssteriliseringar och tvångsomhändertaganden. Det finns således en befogad oro kring hur data kan komma att användas. Det är därför av stor vikt att behandlingen av känsliga personuppgifter är förankrad hos berörda grupper och att det finns lätt tillgänglig information om hur data samlas in och används.

Beslut i detta ärende har fattats av Agneta Broberg efter utredning och förslag från Per Holfve. I beredningen av ärendet har Johanna Kumlin, expert på utvecklingsenheten, Anna-Carin Gustafsson Åström, chef för rättsenheten samhällsliv och utbildning, och Lovisa Strömberg, chef för utvecklingsenheten, deltagit.

Agneta Broberg
Diskrimineringsombudsman

Per Holfve
Utredare