Genomförande av det omarbetade asylprocedurdirektivet

Diarienummer LED 2015/251

Remissvar på Ds 2015:37, 28 augusti 2015

Diskrimineringsombudsmannens remissvar är avgränsat till frågor som berör DO:s verksamhetsområde. Med detta som utgångspunkt avger DO följande yttrande.

DO har inget att invända mot departementspromemorian Genomförande av det omarbetade asylprocedurdirektivet (Ds 2015:37).

Beslut i detta ärende har fattats av enhetschef Christina Johnsson efter utredning och förslag från senior expert Paul Lappalainen.

Christina Johnsson
Chef för analysenheten

Paul Lappalainen
Senior expert, analysenheten