Försvarsmakten i samhället – en långsiktigt hållbar personalförsörjning och en modern folkförankring av Försvarsmakten

Diarienummer LED 2015/2

Remissvar på SOU 2014:73, 20 februari 2015

Diskrimineringsombudsmannen (DO) har anmodats att yttra sig över ovanstående remiss. DO:s remissvar är avgränsat till frågor som kan ha relevans för DO:s verksamhetsområde och avser därför i detta ärende avsnitt 9.4.3 Samverkande insatser för att öka andelen kvinnor.

Avsnitt 9.3.4 Samverkande insatser för att öka andelen kvinnor

DO ser i stort positivt på de förslag som ges för att öka andelen kvinnor i olika arbeten inom Försvarsmakten. DO vill dock understryka att framgången i arbetet avgörs av huruvida åtgärderna bedrivs inom ramen för ett systematiskt och målinriktat arbete.

Avsaknaden av analys i delar av avsnittet gör det också svårt att identifiera på vilka grunder förslagen till insatser har tagits fram. DO saknar bland annat en analys av huruvida dagens antagningskrav är relevanta. DO välkomnar dock förslaget att differentiera antagningskraven i olika typer av befattningar. Det skulle inte bara kunna underlätta för kvinnor att bli antagna utan även kunna öka möjligheterna för personer med funktionsnedsättning.

DO saknar vidare analysen bakom de antaganden som görs om varför könsfördelningen i Försvarsmakten är ojämn. Det är allvarligt eftersom andelen kvinnor som söker till Försvarsmakten sedan 2014 minskar. DO vill poängtera vikten av att basera utformningen av insatserna på en analys och kartläggning som omfattar kvinnors och andra gruppers attityder till Försvarsmaktens verksamhet såväl innan som under och efter avslutad tjänstgöring.

Därtill hade en intersektionell analys kunnat ge ett utförligare underlag vid utformningen av åtgärder för att attrahera fler kvinnor att arbeta inom Försvarsmakten.

DO bedömer att det hade varit relevant att beakta frågor avseende trakasserier och sexuella trakasserier inom ramen för utredningen.

Beslut i detta ärende har fattats av Lovisa Strömberg efter utredning och förslag från Patrik Edgren.

Lovisa Strömberg
Chef för Utvecklingsenheten

Patrik Edgren
Utredare