Förslag till reviderade föreskrifter och allmänna råd om läkarnas specialiseringstjänstgöring

Diarienummer LED 2014/438

Remissvar 9 januari 2015

Diskrimineringsombudsmannen (DO) har anmodats att yttra sig över ovanstående remiss. DO avgränsar sina yttranden till sådana frågor som kan ha relevans för DO:s verksamhetsområde. DO har givet detta inga synpunkter på de förslag som presenteras i denna remisspromemoria. Beslut i detta ärende har fattats av biträdande enhetschef Katarina Rouane efter utredning och förslag från utredare Ammar Makboul.

Katarina Rouane
Biträdande chef för Utvecklingsenheten

Ammar Makboul Utredare
Utvecklingsenheten