Förslag till föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2010:29) om ansökan om en ny kurs

Diarienummer LED 2015/11

Remissvar 24 mars 2015

Diskrimineringsombudsmannen (DO) har anmodats att yttra sig över ovanstående förslag till föreskrifter om ändringar i Skolverkets författningssamling (SKOLFS 2010:29). DO avgränsar sina yttranden till sådana frågor som kan ha relevans för DO:s verksamhetsområde. DO har givet detta inga synpunkter på de ändringar som presenteras i förslaget.

Beslut i detta ärende har fattats av Lovisa Strömberg efter utredning och förslag från Magdalena Sievers.

Lovisa Strömberg
Chef för utvecklingsenheten

Magdalena Sievers
Utredare