Förslag om utbildningsgaranti i gymnasieskolan

Diarienummer LED 2015/230

Remissvar 22 oktober 2015

Diskrimineringsombudsmannen (DO) har anmodats att yttra sig över ovanstående promemoria. DO avgränsar sina yttranden till sådana frågor som kan ha relevans för DO:s verksamhetsområde.

DO välkomnar promemorians förslag om förstärkt rätt att fullfölja utbildning för elever vid fristående gymnasieskolor och gymnasiesärskolor med enskilda huvudmän.

Beslut i detta ärende har fattats av chefen för Utvecklingsenheten Lovisa Strömberg efter utredning och förslag från utredare Ulrika Bertilsson.

Lovisa Strömberg
Chef för Utvecklingsenheten

Ulrika Bertilsson
Utredare