Företagens rapportering om hållbarhet och mångfaldspolicy

Diarienummer LED 2014/445

Remissvar på Ds 2014:45, 24 mars 2015

Sammanfattning

Diskrimineringsombudsmannen (DO) stödjer i stort förslagen i promemorian, men vill i samband med detta lämna nedanstående kommentarer. Kommentarerna begränsas till de delar som berör DO:s verksamhetsområde, och utgår ifrån Europaparlamentets och Rådets direktiv 2014/95/EU.

Möjlighet att begära kvalitetssäkring av hållbarhetsrapporterna

I skäl 16 i direktivet anges att hållbarhetsrapporten, förutom att medlemsstaterna genom lagstadgad revision kan konstatera dess existens också bör "/.../ kunna begära att uppgifterna i den icke-finansiella rapporten eller i den separata rapporten kontrolleras av en oberoende leverantör av kvalitetssäkringstjänster."

Detta konstateras i promemorian vara en positiv idé, men i samband med detta anges att liknande krav skulle påföra "ytterligare kostnader" för företagen. DO saknar en analys av omfattningen av dessa kostnader, och vill samtidigt poängtera att om lagstiftaren har för avsikt att skapa ett brett och strukturerat arbete när det kommer till hållbarhetsrapportering, så är ett system där arbetet kan kvalitetssäkras ett grundläggande behov.

En kvalitetssäkring kan också, såsom promemorian konstaterar, ge företagen flera fördelar i form av utvecklade metoder för att utarbeta hållbarhetsrapporten, analysera resultaten och föra utvecklingsarbetet framåt. Detta tillsammans med ett "ökat förtroende hos investerare, konsumenter och andra intressenter". (Departementspromemorian "Företagens rapportering om hållbarhet och mångfaldspolicy" (Ds 2014:45), s 58.)

Mot denna bakgrund menar DO att regeringen nogsammare bör utreda möjligheten till ett krav på kvalitetssäkring i enlighet med direktivets rekommendation. Och att överväga att genom lagstiftning ställa krav på att en oberoende leverantör kvalitetssäkrar innehållet i rapporterna.

Vikten av tydlighet när mångfaldspolicy inte tillämpas

Skäl 19 i direktivet anges att om ett företag inte tillämpar en mångfaldspolicy ska det tydligt anges varför så är. Begreppet "tydligt" saknas i regeringens förslag (Departementspromemorian "Företagens rapportering om hållbarhet och mångfaldspolicy" (Ds 2014:45), s 14 och 59). DO anser att detta får till följd att det nuvarande förslaget på bestämmelser kan komma att inskränkas i förhållande till direktivets avsikt. Det är viktigt att poängtera allvaret i bestämmelser som på ett eller annat sätt avser att främja lika rättigheter och möjligheter, så också i detta fallet, varför DO vill uppmana regeringen att nyttja de formuleringar som direktivet anvisat.

Beslut i detta ärende har fattats av Lovisa Strömberg efter utredning och förslag från utredare Olle Andersson Brynja.

Lovisa Strömberg
Chefen för utvecklingsenheten

Olle Andersson Brynja
Utredare