Förändringar i föreskrifterna om utformning av terminsbeslut och slutbeslut

Diarienummer LED 2015/288

Remissvar på Dnr 6.1.2–2015:977, 14 oktober 2015

Diskrimineringsombudsmannen (DO) har anmodats att yttra sig över ovanstående remiss.

DO har inga synpunkter på de förändringar som förslås i Skolverkets skrivelse. Det är rimligt att betygsredovisningen av elevers deltagande i modersmålsundervisningen sker på likartat sätt för samtliga nationella minoritetsspråk.

Beslut i detta ärende har fattats av chefen för Utvecklingsenheten Lovisa Strömberg efter utredning och förslag från utredare Magdalena Sievers.

Lovisa Strömberg
Chef för Utvecklingsenheten

Magdalena Sievers
Utredare