Får vi det bättre? Om mått på livskvalitet

Diarienummer LED 2015/308

Remissvar på SOU 2015:56, 16 december 2015

Diskrimineringsombudsmannen (DO) har anmodats att yttra sig över ovanstående förslag. DO avgränsar sina yttranden till sådana frågor som kan ha relevans för DO:s verksamhetsområde.

Utredningens uppdrag är att kartlägga och analysera befintliga mått på livskvalitet, samt att föreslå mått på utveckling av livskvaliteten i det svenska samhället. Uppdraget omfattar även att föreslå hur befintliga och eventuellt nya mått ska sammanställas och redovisas.

Utredningen förespråkar kompletterande mått på livskvalitet definierat utifrån individers handlingsfrihet. Graden av handlingsfrihet beskrivs som de resurser människor har att styra sina liv efter egna värderingar och önskemål i relation till sina levnadsförhållanden. DO välkomnar en utveckling av mått på livskvalitet i linje med utredningens förslag.

Utredningen föreslår vidare att ULF utökas med frågor enligt önskemål om indikatorer på livskvalitet. Exempelvis föreslås det att mått på människors rädsla eller oro för att bli utsatt för brott ska inkluderas, eftersom rädsla och oro begränsar människors handlingsutrymme och rörelsefrihet. DO vill i detta avseende betona vikten av att inkludera intervjufrågor som fångar upplevelser av diskriminering och eventuellt även hot om våld som har samband med någon av de sju diskrimineringsgrunderna som omfattas av diskrimineringslagen (2008:567). Upplevelser av diskriminering är även ett viktigt mått på livskvalitet eftersom de exempelvis inverkar negativt på människans psykiska hälsa på både kort och lång sikt och förtroendet för andra människor.

DO har i övrigt inga synpunkter på de förslag som presenteras i utredningen.
Beslut i detta ärende har fattats av Lovisa Strömberg, chef för Utvecklingsenheten och stf DO, efter utredning och förslag från Johanna Kumlin, Expert på Analysenheten.

Lovisa Strömberg
Chef för Utvecklingsenheten

Johanna Kumlin
Expert på Analysenheten