Ett reformerat bilstöd

Diarienummer LED 2015/91 handling 2

Remissvar på DS 2015/9, 29 april 2015

Diskrimineringsombudsmannen (DO) avger följande yttrande över ovanstående utredning.

DO noterar att utredningen har haft samtal och möten med organisationer som företräder berörda personer. DO noterar även att utredningen har genomfört studiebesök, tagit hänsyn till statistik och haft sin utgångspunkt i mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

DO instämmer i utredningens inledande ord: ”Bilstödet är en betydelsefull förmån för att främja delaktigheten i samhället för personer med funktionsnedsättning.” Utifrån detta perspektiv kan det ifrågasättas om bilstödet bör begränsas till personer som inte fyllt 65 år. DO vill i sammanhanget påminna om de artiklar som utredningen hänvisar till i FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Rätten till personlig rörlighet förtjänar kanske särskilt att nämnas i detta avseende.

Utredningen föreslår att Försäkringskassan ska kunna begära att en försäkrad måste lämna in kostnadsförslag från minst två från varandra fristående utförare. Utifrån de svårigheter som utredningen lyfter fram kan det vara lämpligt att Försäkringskassan bedömer när fler än ett kostnadsförslag ska lämnas in. Det är av stor vikt att det sker rättssäkert, utifrån tydliga riktlinjer. Det kan även behöva förtydligas vad som blir konsekvensen av att inte lämna in ytterligare kostnadsförslag. Ska den försäkrade exempelvis ges möjlighet att invända emot Försäkringskassans begäran?

DO har utifrån sitt uppdrag inga ytterligare synpunkter på utredningens förslag.

Beslut i detta ärende har fattats av Rickard Appelberg efter utredning och förslag från Per Holfve.

Rickard Appelberg
Enhetschef

Per Holfve
Jurist