Ett gemensamt ansvar för mottagande av nyanlända

Diarienummer LED 2015/210

Remissvar på Ds 2015:33 , 3 september 2015

Diskrimineringsombudsmannen (DO) har erhållit en remiss med begäran om att lämna synpunkter på ovanstående promemoria. DO avgränsar sina yttranden till sådana frågor som kan ha relevans för myndighetens verksamhetsområde. DO har givet detta inga synpunkter på de förslag som presenteras i promemorian.

Beslut i detta ärende har fattats av Lovisa Strömberg efter utredning och förslag från Katarina Rouane.

Lovisa Strömberg
Chef för Utvecklingsenheten

Katarina Rouane
Utredare