En ny säkerhetsskyddslag

Diarienummer LED 2015/176

Remissvar på SOU 2015:25, 10 september 2015

Diskrimineringsombudsmannen (DO) har anmodats att yttra sig över ovanstående utredning. DO begränsar sitt yttrande till sådana frågor som kan ha relevans utifrån diskrimineringsperspektiv.

DO saknar i utredningen en analys utifrån diskrimineringsperspektiv av de förslag som lämnas. DO vill därmed understryka vikten av att de säkerhetsprövningar som föreslås görs med beaktande av diskrimineringslagens och grundlagens förbud mot diskriminering. DO ställer sig bakom förslaget att ta bort kravet på svenskt medborgarskap och istället väga in eventuell avsaknad av svenskt medborgarskap i den helhetsbedömning som ska göras.

Varje säkerhetsprövning måste göras sakligt, noggrant och individuellt. Detta för att inte riskera att ovidkommande hänsyn påverkar besluten. Risken för diskriminering kan vara särskilt stor när prövningen ska göras gentemot personer med bakgrund i länder som bedöms utgöra en stor säkerhetsrisk. Schablonmässiga bedömningar i sådana fall kan få stora negativa konsekvenser för ett stort antal personer, utan att de själva bereds möjlighet att bestrida bedömningen.

Ett exempel som kan illustrera ovanstående risker är DO:s ärende ANM 2015/845. Ärendet rörde ett företag i försvarsbranschen som nekade en person att göra praktik, eftersom personen var född i Irak. Personen var uppväxt i Sverige och hade svenskt medborgarskap. DO bedömde att företaget hade gjort sig skyldig till diskriminering. DO och det anmälda företaget nådde en förlikning.

DO ser att det kan finnas behov av att tydliggöra vilka parametrar som ska vägas in vid en säkerhetsprövning. Det kan också finnas skäl att överväga möjligheten för individen att begära överprövning av säkerhetsprövningar. På detta sätt skulle eventuella risker för osakliga bedömningar kunna minimeras.

Beslut i detta ärende har fattats av enhetschef Rickard Appelberg. I beredningen av ärendet har även senior expert Paul Lappalainen och jurist Per Holfve (föredragande) deltagit.

Rickard Appelberg
Enhetschef

Per Holfve
Jurist