En kommunallag för framtiden

Diarienummer LED 2015/194

Remissvar på SOU 2015:24, 26 oktober 2015

Diskrimineringsombudsmannen (DO) har anmodats att yttra sig över ovanstående betänkande.

DO konstaterar inledningsvis att det sätt på vilket utredningens uppdrag avgränsats i direktiven innebär att utredningens huvudsakliga innehåll och förslag inte omedelbart berör frågeställningar som omfattas av DO:s uppdrag och ansvarsområde. DO saknar anledning att yttra sig i dessa delar och myndighetens yttrande begränsas därför till nedanstående kommentar.

I betänkandet behandlar utredningen som en utgångspunkt för sitt arbete frågan om vilka roller och värden som behöver regleras i kommunallagen. Som en del av sina överväganden i denna del hänvisar utredningen till regeringsformens krav på att den offentliga makten ska utövas under lagarna, med respekt för alla människors lika värde och den enskilda människans frihet och värdighet (1 kap. 1 och 2 §§ RF) liksom kravet att den som fullgör offentliga förvaltningsuppgifter ska beakta allas likhet inför lagen samt iaktta saklighet och opartiskhet (1 kap. 9 § RF). Utredningen föreslår att det i en ny kommunallag infört en hänvisning till sistnämnda bestämmelse. Något förslag om hänvisning till andra delar av regeringsformen lämnas inte.

Mot bakgrund av kommunernas och landstingens många olika roller och ansvarsområden, inte minst när det gäller tillhandhållandet av centrala välfärdstjänster, finns det anledning att särskilt understryka deras ansvar för att säkerställa enskildas rättigheter. En grundläggande utgångspunkt måste därvid  vara förbudet mot diskriminering och principen om allas lika rättigheter och möjligheter.

Enligt Ombudsmannens mening kan det finnas anledning att i kommunallagen tydligare framhålla de krav som åligger kommuner och landsting i dessa avseenden. En sådan åtgärd skulle kunna bidra till ett ökat genomslag för de grundläggande värden som kommer till uttryck i 1 kap. regeringsformen, till exempel genom att påverka utgångspunkterna för kommunernas och landstingens styrning och uppföljning av sin verksamhet.

Detta aktualiserar frågan om den hänvisning som föreslås införas i lagen bör utvidgas till att även omfatta bestämmelsen i 1 kap. 2 §. Då saken inte behandlas i betänkandet saknar DO emellertid underlag för att närmare ta ställning till en sådan åtgärd. Frågan bör dock göras till föremål för överväganden under ärendets fortsatta beredning.

Beslut i detta ärende har fattats av diskrimineringsombudsman Agneta Broberg. I den slutliga handläggningen har också enhetschefen Lovisa Strömberg och experterna Mattias Falk och Lars Lindgren (föredragande) deltagit.

Agneta Broberg
Diskrimineringsombudsman

Lars Lindgren
Expert