Avskaffande av den bortre tidsgränsen i sjukförsäkringen

Diarienummer LED 2015/134

Remissvar på Ds 2015:17 (S2015/2330/SF), 17 juni 2015

Diskrimineringsombudsmannen (DO) instämmer i förslaget att avskaffa den bortre tidsgränsen i sjukförsäkringen.

DO delar bedömningen att slopandet av den bortre tidsgränsen ger ett positivt bidrag till jämställdheten. Skälen för detta är följande. Sjukskrivningar är vanligare bland kvinnor än män och de flesta som till följd av den bortre tidsgränsen inte längre kan få sjukpenning är kvinnor. I enlighet med vad som redovisas i promemorian har begränsningen lett till en ekonomiskt försämrad situation för många försäkrade och en del av dessa kan bli beroende av sin partner för sitt uppehälle (avsitt 2.2.2 och 3.1).

DO instämmer i bedömningen att det är viktigt att Försäkringskassan är särskilt uppmärksam i fråga om olika bedömning av kvinnor och män respektive utrikes födda inom sjukvården och rehabiliteringssammanhang. Detta för att säkerställa att både kvinnor och män i den aktuella gruppen oavsett födelseland får samma möjligheter till rehabilitering.

Beslut i detta ärende har fattats av tillförordnad enhetschef Rickard Appelberg efter utredning och förslag från juristen Andreas Lindholm.

Rickard Appelberg
Tillförordnad enhetschef

Andreas Lindholm
Jurist