Bidrag till glasögon för barn och unga

Diarienummer LED 2015/171

Remissvar på Ds 2015:28, 29 maj 2015

Diskrimineringsombudsmannen (DO) har erhållit en remiss med begäran om att lämna synpunkter på ovanstående promemoria. DO avgränsar sina yttranden till sådana frågor som kan ha relevans för myndighetens verksamhetsområde, och väljer efter utredning att inte lämna några synpunkter på de förslag som presenteras i promemorian.

Beslut i detta ärende har fattats av Lovisa Strömberg efter utredning och förslag från Olle Andersson Brynja.

Lovisa Strömberg
Chef för utvecklingsenheten

Olle Andersson Brynja
Utredare