Avskaffande av fritidspeng i socialtjänstlagen (2001:453)

Diarienummer LED 2015/183

Remissvar på S2015/3614/FST, 30 juni 2015

Diskrimineringsombudsmannen (DO) har utifrån sitt uppdrag och ansvarsområde inga synpunkter på promemorians förslag. DO vill dock framhålla betydelsen av att förslaget genomförs med beaktande av barnperspektivet och vill därför, i enlighet med promemorians förslag, särskilt betona vikten av att ett eventuellt avskaffande av fritidspengen måste åtföljas av en förstärkning av det ekonomiska biståndet för barn exempelvis genom en höjning av riksnormen för barn i försörjningsstödet.

Beslut i detta ärende har fattats av chefen för Utvecklingsenheten Lovisa Strömberg efter utredning och förslag från utredare Ulrika Bertilsson.

Lovisa Strömberg
Chef för Utvecklingsenheten

Ulrika Bertilsson
Utredare