Arbetslöshet och ekonomiskt bistånd

Diarienummer LED 2015/215

Remissvar på SOU 2015:44, 18 september 2015

Diskrimineringsombudsmannen (DO) har anmodats att yttra sig över ovanstående utredning. DO avgränsar sina yttranden till sådana frågor som kan ha relevans för DO:s verksamhetsområde. DO har givet detta inga synpunkter på de förslag som presenteras i detta betänkande.

Beslut i detta ärende har fattats av chefen för Utvecklingsenheten Lovisa Strömberg efter utredning och förslag från utredare Ulrika Bertilsson.

Lovisa Strömberg
Chef för Utvecklingsenheten

Ulrika Bertilsson
Utredare