Anpassade krav för tillfälliga anläggningsboenden

Diarienummer LED 2015/343

Remissvar på Dnr N2015/07336/PUB, 9 november 2015

Diskrimineringsombudsmannen (DO) vill inledningsvis anföra att ombudsmannen har förståelse för att den nuvarande bristen på lämpliga bostäder för asylsökande utgör en både akut och komplex situation.

Mot bakgrund av myndighetens ansvarsområde vill DO ändå påtala vissa risker med de föreslagna författningsändringarna. DO vill särskilt erinra om att bristande tillgänglighet sedan den 1 januari 2015 utgör en form av diskriminering.

Diskrimineringsförbudet kan skydda både arbetstagare och enskilda som har kontakt med offentligt anställda. I konsekvensanalysen beaktas inte de risker för diskriminering som förslaget kan innebära.

I fråga om eventuella avsteg från och anpassningar av de tekniska egenskapskraven i fråga om tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse-eller orienteringsförmåga anser DO att det är viktigt att värna att enklare åtgärder som förbättrar tillgängligheten ändå vidtas (jfr BFS 2013:9 HIN 3).

Eftersom de föreslagna ändringarna i plan- och byggförordningen (2011:338) föreslås träda i kraft omedelbart - innan eventuella kompletterande föreskrifter kan meddelas - anser DO att det bör övervägas om detta lämpligen kan ske genom ett tillägg till de föreslagna ändringarna. I detta ligger också att prognosen för under hur lång tid asylsökande kommer att anvisas till platser på tillfälliga anläggningsboenden är osäker.

Risken för att tillfälliga anläggningsboenden ändå kan komma att tas i bruk under längre tidsperioder synes inte kunna uteslutas.
Med hänsyn till rådande omständigheter och aktuella händelser delar DO bedömningen att det inte är lämpligt att göra anpassningar och avsteg i förhållande till brandskyddskraven.

Beslut i detta ärende har fattats av diskrimineringsombudsmannen Agneta Broberg efter utredning och förslag från juristen Linnea Sigeman. I den slutliga handläggningen har också enhetschefen Rickard Appelberg och utredaren Olle Andersson Brynja deltagit.

Agneta Broberg
Diskrimineringsombudsman

Linnea Sigeman
Jurist