Ändring av en avvisningsbestämmelse i utlänningslagen

Diarienummer LED 2015/355

Remissvar på 2005:716, 4 december 2015

Diskrimineringsombudsmannen har inga synpunkter på promemorian.

Beslut i detta ärende har fattats av enhetschefen Rickard Appelberg efter utredning och förslag från utredaren Andreas Lindholm.

Rickard Appelberg
Enhetschef

Andreas Lindholm
Utredare