Allmänna råd med kommentarer om kommunernas aktivitetsansvar för ungdomar

Diarenummer LED 2015/323

Remissvar 13 november 2015

Diskrimineringsombudsmannen (DO) har anmodats att yttra sig över ovanstående förslag. DO avgränsar sina yttranden till sådana frågor som kan ha relevans för DO:s verksamhetsområde. DO har givet detta inga synpunkter på Skolverkets utformning till förslag till allmänna råd med kommentarer om kommunernas aktivitetsansvar för ungdomar.

DO har dock i anslutning till ovanstående förslag en kommentar av övergripande karaktär. I förslaget anges att kommunens åtgärder i första hand ska syfta till att motivera den enskilde till att påbörja eller återuppta en gymnasieutbildning. DO kan konstatera att en anledning till avhopp från gymnasieskolan kan vara kränkningar som elever utsätts för. En skola fri från kränkningar är således en viktig faktor för att elever ska fullfölja en gymnasieutbildning. Huvudmännen har skyldighet att enligt såväl skollagen (2010:800) som diskrimineringslagen (2008:567) säkerställa alla elevers rätt till utbildning fri från diskriminering och andra kränkningar. Om en elev inte vill påbörja eller hoppar av utbildningen av orsaker som har samband med diskriminering och/eller kränkningar har således huvudmännen redan brustit i sitt ansvar. DO vill därför påtala vikten av att huvudmän, för att bland annat förebygga att elever hoppar av, tar sitt ansvar enligt befintlig lagstiftning och inte låter det gå så långt att elever som upplever sig utsatta för diskriminering och/eller kränkningar hinner hoppa av innan adekvata åtgärder vidtas. 

Beslut i detta ärende har fattats av chefen för Utvecklingsenheten Lovisa Strömberg efter utredning och förslag från utredaren Ulrika Bertilsson.

Lovisa Strömberg
Chef för Utvecklingsenheten

Ulrika Bertilsson
Utredare