Vaccination mot hepatit B

Diarienummer LED 2014/113

Remissvar 27 maj 2014

Diskrimineringsombudsmannen (DO) har anmodats att yttra sig över ovanstående remiss.

DO avgränsar sina yttranden till sådana frågor som kan ha relevans för DO:s verksamhetsområde. DO har givet detta inga synpunkter på de förslag som presenteras i denna remisspromemoria.

Beslut i detta ärende har fattats av chefen för Utvecklingsenheten Lovisa Strömberg efter utredning och förslag från utredare Ulrika Bertilsson.

Lovisa Strömberg
Chef för Utvecklingsenheten

Ulrika Bertilsson
Utredare